skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vyuzitie chelatacných extrakcných membrán na identifikáciu a stanovenie t'azkých kovov metódou rádionuklidovej röntgenofluorescencnej analýzy.
Use of chelating extraction membranes for the identification and determination of heavy metals using radionuclide X-ray fluorescence analysis

Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, November 2004, Vol.53(6), pp.323-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 15631001 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...