skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trefoil knotting revealed by molecular dynamics simulations of supercoiled DNA

Schlick, T ; Olson, W K

Science (New York, N.Y.), 21 August 1992, Vol.257(5073), pp.1110-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1509261 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...