skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid hepatocyte nuclear translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) transcription factor caused a transient increase in size of regenerating transgenic hepatocytes

Wang, Xinhe ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Dennewitz, Margaret B ; Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Lepe, Rita ; Costa, Robert H

Gene expression, 2003, Vol.11(3-4), pp.149-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1052-2166 ; PMID: 14686788 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...