skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors affecting performance on a target monitoring task employing an automatic tracker

Mcfadden, Sharon M ; Vimalachandran, Abhirami ; Blackmore, Elizabeth

Ergonomics, 26 February 2004, Vol.47(3), pp.257-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 14668161 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...