skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco.
Health risk from active and passive smoking

Von Eyben, Finn Edler ; Zeeman, Grieto

Revista espanola de salud publica, 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1135-5727 ; PMID: 12696387 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...