skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht G ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian D ; Kranias, Evangelia G

Molecular and cellular biochemistry, January 2003, Vol.242(1-2), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; PMID: 12619861 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...