skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users

Harrison, A ; Derwent, G ; Enticknap, A ; Rose, F D ; Attree, E A

Disability and rehabilitation, 2002, Vol.24(11-12), pp.599-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; PMID: 12182799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...