skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Symptômes respiratoires et troubles ventilatoires chez les travailleurs dans une cimenterie au Maroc.
Respiratory symptoms and ventilatory disorders among a group of cement workers in Morocco

Laraqui Hossini, C H ; Laraqui Hossini, O ; Rahhali, A E ; Tripodi, D ; Caubet, A ; Belamallem, I ; Verger, C ; Hakam, K ; Alaoui Yazidi, A

Revue des maladies respiratoires, April 2002, Vol.19(2 Pt1), pp.183-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0761-8425 ; PMID: 12040318 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...