skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Throwing darts: timing is not the limiting factor

Smeets, Jeroen B J ; Frens, Maarten A ; Brenner, Eli

Experimental brain research, May 2002, Vol.144(2), pp.268-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 12012165 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...