skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wild-type levels of the mouse Forkhead Box f1 gene are essential for lung repair

Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Shin, Brian ; Stolz, Donna Beer ; Watkins, Simon C ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, June 2002, Vol.282(6), pp.L1253-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 12003781 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...