skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effectiveness of the Immigration Medical Surveillance Program for tuberculosis in Ontario

Uppaluri, Aparna ; Naus, Monika ; Heywood, Neil ; Brunton, James ; Kerbel, Diane ; Wobeser, Wendy

Canadian journal of public health = Revue canadienne de sante publique, 2002, Vol.93(2), pp.88-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4263 ; PMID: 11963526 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...