skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fusion of lung lobes and vessels in mouse embryos heterozygous for the forkhead box f1 targeted allele

Lim, Lorena ; Kalinichenko, Vladimir V ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, May 2002, Vol.282(5), pp.L1012-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 11943666 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...