skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impaired apoptosis, extended duration of immune responses, and a lupus-like autoimmune disease in IEX-1-transgenic mice

Zhang, Y ; Schlossman, S F ; Edwards, R A ; Ou, Ching-Nan ; Gu, J ; Wu, Mei X

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 January 2002, Vol.99(2), pp.878-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11782530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...