skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of acute binge cocaine on levels of extracellular dopamine in the caudate putamen and nucleus accumbens in male C57BL/6J and 129/J mice

Zhang, Y ; Schlussman, S D ; Ho, A ; Kreek, M J

Brain research, 27 December 2001, Vol.923(1-2), pp.172-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 11743985 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...