skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bone mineral density and verbal memory impairment: Third National Health and Nutrition Examination Survey

Zhang, Y ; Seshadri, S ; Ellison, R C ; Heeren, T ; Felson, D T

American journal of epidemiology, 01 November 2001, Vol.154(9), pp.795-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; PMID: 11682361 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...