skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelling of heavy metal vaporisation from a mineral matrix

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D

Journal of hazardous materials, 16 November 2001, Vol.88(1), pp.75-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 11606242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...