skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis

Zhang, Y ; Wang, H ; Toratani, S ; Sato, J D ; Kan, M ; Mckeehan, W L ; Okamoto, T

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 September 2001, Vol.98(20), pp.11336-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11562460 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...