skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MSK1 and JNKs mediate phosphorylation of STAT3 in UVA-irradiated mouse epidermal JB6 cells

Zhang, Y ; Liu, G ; Dong, Z

The Journal of biological chemistry, 09 November 2001, Vol.276(45), pp.42534-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11553624 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...