skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification and characterization of a novel extracellular matrix protein nephronectin that is associated with integrin alpha8beta1 in the embryonic kidney

Brandenberger, R ; Schmidt, A ; Linton, J ; Wang, D ; Backus, C ; Denda, S ; Müller, U ; Reichardt, L F

The Journal of cell biology, 23 July 2001, Vol.154(2), pp.447-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 11470831 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...