skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in regional brain glucose metabolism measured with positron emission tomography after paroxetine treatment of major depression

Kennedy, S H ; Evans, K R ; Krüger, S ; Mayberg, H S ; Meyer, J H ; Mccann, S ; Arifuzzman, A I ; Houle, S ; Vaccarino, F J

The American journal of psychiatry, June 2001, Vol.158(6), pp.899-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11384897 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...