skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antipsychotic metabolic effects: weight gain, diabetes mellitus, and lipid abnormalities

Mcintyre, R S ; Mccann, S M ; Kennedy, S H

Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, April 2001, Vol.46(3), pp.273-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; PMID: 11320682 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...