skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase in qk(v) dysmyelination

Zhang, Y ; Feng, Y

Journal of neurochemistry, April 2001, Vol.77(1), pp.165-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3042 ; PMID: 11279272 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...