skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quality incentives in a regulated market with imperfect information and switching costs: capitation in general practice

Gravelle, H ; Masiero, G

Journal of health economics, November 2000, Vol.19(6), pp.1067-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6296 ; PMID: 11186845 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...