skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of paroxetine on 5-HT(2A) receptors in depression: an (18)Fsetoperone PET imaging study

Meyer, J H ; Kapur, S ; Eisfeld, B ; Brown, G M ; Houle, S ; Dasilva, J ; Wilson, A A ; Rafi-Tari, S ; Mayberg, H S ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, January 2001, Vol.158(1), pp.78-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11136637 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...