skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preventing neural tube defects. Analysis is less than thorough

Thorpe, L ; Lincoln, P

BMJ (Clinical research ed.), 15 July 2000, Vol.321(7254), pp.176; author reply 177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 10950545 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...