skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

p300/CBP-dependent and -independent transcriptional interference between NF-kappaB RelA and p53

Ikeda, A ; Sun, X ; Li, Y ; Zhang, Y ; Eckner, R ; Doi, T S ; Takahashi, T ; Obata, Y ; Yoshioka, K ; Yamamoto, K

Biochemical and biophysical research communications, 07 June 2000, Vol.272(2), pp.375-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 10833421 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...