skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Severity of coronary artery disease in black and white male veterans and likelihood of revascularization

Peniston, R L ; Lu, D Y ; Papademetriou, V ; Fletcher, R D

American heart journal, May 2000, Vol.139(5), pp.840-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 10783218 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...