skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3:45 PM Abstract No. 86 Improved post-transplant outcomes in patients achieving pathological necrosis following radioembolization of hepatocellular carcinoma

Gabr, A ; Ali, R ; Mora, R ; Al Asadi, A ; Abouchaleh, N ; Desai, K ; Thornburg, B ; Mouli, S ; Riaz, A ; Lewandowski, R ; Salem, R

Journal of Vascular and Interventional Radiology, April 2018, Vol.29(4), pp.S40-S41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-0443 ; E-ISSN: 1535-7732 ; DOI: 10.1016/j.jvir.2018.01.099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...