skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An interaction of opioids and galanin in dorsal horn of the spinal cord in mononeuropathic rats

Zhang, Y P ; Yu, L C ; Lundeberg, T

Regulatory peptides, 29 January 2000, Vol.86(1-3), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-0115 ; PMID: 10672907 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...