skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, P ; Pozzo, T ; Grishin, A ; Papaxanthis, C

Biological cybernetics, February 2000, Vol.82(2), pp.161-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; PMID: 10664103 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...