skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estrogen receptors alpha and beta in the rodent mammary gland

Saji, S ; Jensen, E V ; Nilsson, S ; Rylander, T ; Warner, M ; Gustafsson, J A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 January 2000, Vol.97(1), pp.337-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 10618419 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...