skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feasibility of using natural fishbone apatite as a substitute for hydroxyapatite in remediating aqueous heavy metals

Admassu, W ; Breese, T

Journal of hazardous materials, 29 October 1999, Vol.69(2), pp.187-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 10536284 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...