skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck, T ; Schmidt, A ; Hall, M N

The Journal of cell biology, 20 September 1999, Vol.146(6), pp.1227-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10491387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...