skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of fish pond establishment on social conditions of farmers in Ardal county, Chaharmahal Bakhtiary: Iran

Asadi, A ; Kalantari, K ; Rahimian, M ; Ansari, A ; Mohammadi, Y ; Torfi, A

Global Approaches to Extension Practice: A Journal of Agricultural Extension, 03/03/2011, Vol.6(1)

E-ISSN: 0794-1005 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4314/gaep.v6i1.64026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...