skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pauses in man-machine interactions: a clue to users' skill levels and their user interface requirements

Arbi Ghazarian; Arin Ghazarian

Int. J. of Cognitive Performance Support, 2013, Vol 1 Issue 1, pp 82 - 102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742–7207 ; E-ISSN: 1742–7215 ; DOI: 10.1504/IJCPS.2013.053582

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...