skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of a knowledge-based system on designers' cognitive activities: a study involving professional web designers

Chevalier, A. ; Fouquereau, N. ; Vanderdonckt, J.

Behaviour & Information Technology, 01 January 2009, Vol.28(1), p.45-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/01449290701288833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...