skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

개인화 추천시스템에서 고객 제품 리뷰가 사회적 실재감에 미치는 영향

최재원(Jaewon Choi) ; 이홍주(Hong Joo Lee)

지능정보연구, 2011, Vol.17(3), pp.115-130

ISSN: 2288-4866

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...