skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

실시간 전장상황인식을 위한 위치정보 융합 요소 도출 및 활용 방안 연구

민승화(Seunghwa Min) ; 최영균(Youngkyun Choi) ; 장윤선(Younseon Jang)

대한전자공학회 학술대회, 2011, Vol.2011(12), pp.140-143

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...