skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

연구논문 : 아리랑 2/3호 고해상도 위성영상에 적합한 융합기법 ( Article : Pansharpening Method for KOMPSAT-2/3 High-Spatial Resolution Satellite Image )

오관영 ; Kwan Young Oh ; 정형섭 ; Hyung Sup Jung ; 정남기 ; Nam Ki Jeong

대한원격탐사학회지, 2015, Vol.31(2), p.161

ISSN: 1225-6161

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...