skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Restorative Justice-Informed Moral Acquaintance: Resolving the Dual Role Problem in Correctional and Forensic Practice

Ward, Tony ; Gannon, Theresa A. ; Fortune, Clare - Ann

Ward, Tony and Gannon, Theresa A. and Fortune, Clare-Ann (2015) Restorative Justice-Informed Moral Acquaintance: Resolving the Dual Role Problem in Correctional and Forensic Practice. Criminal Justice and Behavior, 42 (1). pp. 45-57. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-8548

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...