skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'Kinship by design' in England: Reconfiguring adoption from Blair to the coalition

Kirton, Derek

Kirton, Derek (2013) 'Kinship by design' in England: Reconfiguring adoption from Blair to the coalition. Child and Family Social Work, 18 (1). pp. 97-106. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-7500

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...