skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can individual budgets have an impact on carers and the caring role?

Jones, Karen C. ; Netten, Ann ; Rabiee, Parvaneh ; Glendinning, Caroline ; Arksey, Hilary ; Moran, Nicola

Jones, Karen C. and Netten, Ann and Rabiee, Parvaneh and Glendinning, Caroline and Arksey, Hilary and Moran, Nicola (2012) Can individual budgets have an impact on carers and the caring role? Ageing and Society, . pp. 1-19. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...