skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization for increasing health intentions: Enhanced effects following a health message and when using a first-person perspective

Rennie, Laura ; Uskul, Ayse K. ; Adams, Catherine ; Appleton, Katherine

Rennie, Laura and Uskul, Ayse K. and Adams, Catherine and Appleton, Katherine (2014) Visualization for increasing health intentions: Enhanced effects following a health message and when using a first-person perspective. Psychology & Health, 29 . pp. 237-252. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-0446

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...