skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The centrality of social image in social psychology

Rodriguez Mosquera, Patricia M. ; Uskul, Ayse K. ; Cross, Susan E.

Rodriguez Mosquera, Patricia M. and Uskul, Ayse K. and Cross, Susan E. (2011) The centrality of social image in social psychology. European Journal of Social Psychology, 41 (4). pp. 403-410. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-2772

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...