skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using survey data to measure changes in the quality of home care. Analysis of the Older People's User Experience Survey 2006 (PSSRU Discussion Paper 2417/2)

Malley, Juliette ; Netten, Ann ; Jones, Karen C.

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...