skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of echocardiographic results on treatment decisions for patients suspected of mitral valve prolapse

Retchin, S M ; Waugh, R A ; Fletcher, R H

Medical care, July 1987, Vol.25(7), pp.652-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 2891882 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...