skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Breckinridge: Statesman, Soldier, Symbol: Davis, William C.: (Southern Biography Series): Baton Rouge: Louisiana State University Press, 687 pp., Publication Date: September 30, 1974

Fehrenbacher, Don E

History: Reviews of New Books, 01 January 1975, Vol.3(3), pp.56-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-2759 ; E-ISSN: 1930-8280 ; DOI: 10.1080/03612759.1975.9946715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...