skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Expressive Effect of the Athenian Prostitution Laws

Lanni, Adriaan

Classical Antiquity, 2010, Vol.29(1), pp.45-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02786656 ; E-ISSN: 10678344 ; DOI: 10.1525/CA.2010.29.1.45

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...