skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Privatisation and marketisation of higher education in Indonesia: the challenge for equal access and academic values

Susanti, Dewi

Higher Education, 1 February 2011, Vol.61(2), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00181560 ; E-ISSN: 1573174X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...