skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simethicone residue remains inside gastrointestinal endoscopes despite reprocessing

Ofstead, Cori L ; Wetzler, Harry P ; Johnson, Ellen A ; Heymann, Otis L ; Maust, Thomas J ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 November 2016, Vol.44(11), pp.1237-1240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.05.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...